Konferencję pt. „Realizac(JA) kariery i e-biznesu”,

event podsumowujący projekt Mommypreneurs.

Agenda konferencji:

16.00 – 16.10 Przywitanie, przedstawienie uczestników, celu i programu konferencji

16.10 – 16.40 Podsumowanie projektu Mommypreneurs

16.40 -17.00 Od szkolenia do działania – Rezultaty projektu Mommypreneurs oczami uczestniczek, które założyły własną firmę oraz  z sukcesem powróciły na rynek pracy

17.00- 18.30 Panel ekspercki – Klucz do sukcesu – inspirujące historie osób, które prowadzą biznes w zgodzie ze sobą

 • Wartościowa twórczyni/twórca internetowy – kto to taki i jak można nim zostać? – Joanna Chlebna, współwłaścicielka firmy Viralab, twórczyni kampanii internetowych, w oparciu o współpracę z influencerami
 • Lifelong learning-jak uczyć się inteligentnie, aby budować swoją karierę? – Małgorzata Knut, bizneswomen, trenerka, mentorka wspierająca liderki i liderów w rozwijaniu umiejętności przywódczych i w podejmowaniu wyzwań biznesowych, autorka podcastu Modern Way to Lead, w którym dzieli się swoim 20-letnim doświadczeniem menedżerskim oraz prowadzi dyskusje o skutecznych praktykach podnoszących kompetencje liderów
 • IKIGAI – jak mieć prosperujący biznes i szczęśliwe życie?  – Agata Gebhardt, coach, mentorka relacji w życiu i w biznesie, właścicielka firmy Corelacje, pracuje z kobietami w zakresie odkrywania i realizowania swojej misji życiowej oraz budowania dobrych relacji, właścicielka „Domu pod Aniołami”, do którego zaprasza kobiety i pary na transformujące spotkania ze sobą, współtwórczyni podcastu „Rozmowy bez planu”

18.30-19.00 – Podsumowanie konferencji, sesja pytań i odpowiedzi wraz z losowaniem upominków dla uczestniczek/uczestników konferencji

Konkurs

Biorąc udział w Konferencji, możesz wziąć udział w konkursie i wygrać atrakcyjne nagrody! Konkurs odbędzie się dnia 4 lutego 2021 roku, w godzinach od 9:00 do 13:00. Szczegóły prześlemy osobom, które zgłosiły swój udział w konferencji.

Lista nagród:

 • 5 indywidualnych tokenów FRIS Style Myślenia wraz z sesją informacji zwrotnej on-line, prowadzoną przez certyfikowaną trenerkę metody FRIS Beatę Stępniak-Furkałowską
 • 10 bezpłatnych dostępów do webinaru „FRIS kluczem do rozwoju własnego potencjału”, prowadzonym przez certyfikowaną trenerkę metody FRIS Beatę Stępniak-Furkałowską
 • 3 bezpłatne dostępy do kursu on-line pt. „3 narzędzia do kreatywnej reklamy dla biznesu” prowadzanego przez Patrycję Bończewską z firmy Ambitna Marka
 • 1 sesję coachingowo-doradczą w obszarze rozwoju kariery z Izabelą Chojnacką-Naskręt, specjalistką HR, trenerką, coachem i doradczynią kariery.
 • 1 sesję coachingową w obszarze budowania relacji z Agatą Gebhard, coachem relacji w życiu i w biznesie, właścicielką firmy Corelacje.

Co oznacza wg Ciebie Przedsiębiorcza mama?

Jak to rozumiesz?

Opisz krótko

(maks 300 znaków ze spacjami)

Dokumenty konkursowe

Regulamin konkursu Mommypreneurs - kliknij aby rozwinąć
REGULAMIN KONKURSU „Projekt Mommypreneurs”

paragraf 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Projekt Mommypreneurs” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest „Meritum Consulting Centrum Szkoleń i Rozwoju” Jacek Furkałowski, z siedzibą w Radzyminie, ul. Wołomińska 47, nr NIP 754 187 97 11, który jest zorganizowany w ramach bezpłatnej ogólnopolskiej konferencji/eventu online pt: „Realizac(JA) kariery i e-biznesu, odbywającej się w dniu 4.02.2021 – eventu kończącego projekt Mommypreneurs (ang. „Mommypreneurs closing event”), współfinansowanego przez EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment – Iceland, Liechtenstein, Norway grants, numer umowy: 2017-1-277.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego dla uczestników Konferencji pt. „Realizac(JA) kariery i e-biznesu”, realizowanej w ramach projektu Mommypreneurs, od dnia publikacji regulaminu tj. od dnia 4.02.2021od godziny 9.00 do dnia 4.02.2021 roku do godz. 13.00.
 4. Celem konkursu jest propoagowanie i rozpowszechnienie informacji o projekcie Mommypreneurs.

paragraf 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) zgłosiła się przy pomocy formularza zgłoszeniowego, aby wziąć udział w Konferencji pt. „Realizac(JA) kariery i e-biznesu”, realizowanej w ramach projektu Mommypreneurs.

c) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, oraz na cytowanie jej wypowiedzi przez Organizatora Konkursu, wyraziła zgodę na podawanie przez Organizatora  do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w Konkursie ” we wszelkich ogłoszeniach wyników konkursu.

d) zapoznała się z regulaminem Konkursu na stronie meritumszkolenia.pl i spełnia wymogi zawarte w regulaminie Konkursu

e) nie jest pracownikiem firmy „Meritum Consulting Centrum Szkoleń i Rozwoju” Jacek Furkałowski.ani jego rodziny

f) nie jest członkiem zespołu projektowego Mommypreneurs ani jego rodziny

 paragraf 3

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2

b) Przekazanie organizatorowi odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Co oznacza wg Ciebie Przedsiębiorcza mama?” – jak to rozumiesz. Opisz to używając maksymalnie 300 znaków ze spacjami”. Przesłanie odpowiedzi do organizatora musi nastąpić poprzez prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy. Link do formularza: https://forms.gle/pW1RX1GX46BfGD9z6

paragraf 4

NAGRODY

 1. Nagrodami w Konkursie są:

a) dla zdobywcy pierwszych 5 miejsc ( od 1 do 5): 5 indywidualnych tokenów FRIS Style Myślenia wraz z sesją informacji zwrotnej on-line, prowadzoną przez certyfikowaną trenerkę metody FRIS Beatę Stępniak-Furkałowską. Wartość każdej z nagród to: 300 zł, łącznie 1.500 zł.

b) dla zdobywcy miejsc od 6 do 15: 10 bezpłatnych dostępów do webinaru „FRIS kluczem do rozwoju własnego potencjału”, prowadzonym przez certyfikowaną trenerkę metody FRIS Beatę Stępniak-Furkałowską. Wartość uczestnictwa w webinarze dla 1 osoby to: 160 zł, łącznie 1.600 zł

c) dla zdobywcy 16 miejsca: nagroda w postaci sesji coachingowo-doradczej w obszarze rozwoju kariery z Izabelą Chojnacką-Naskręt, specjalistką HR, trenerką, coachem i doradczynią kariery. Wartość nagrody to 150 zł

e)dla zdobywcy 17 miejsca: nagroda w postaci: 1 sesji coachingowej w obszarze budowania relacji z Agatą Gebhard, coachem relacji w życiu i w biznesie, właścicielką firmy Corelacje. Wartość nagrody to 150 zł

f)dla zdobywcy miejsc od 18 do 20: 3 bezpłatne dostępy do kursu on-line pt. „3 narzędzia do kreatywnej reklamy dla biznesu” prowadzanego przez Patrycję Bończewską z firmy Ambitna Marka. Wartość nagrody dla 1 uczestnika to 23 zł, łącznie: 69 zł

 1. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz, tj. wypełnić i przesłać jedno zgłoszenie z odpowiedzią na konkurs.
 2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową w składzie: Anna Rogozińska-Pawełczyk, Jacek Furkałowski, Beata Stępniak-Furkałowska. Komisja konkursowa wyłoni 20 laureatów Konkursu podczas obrad w dniu 4 lutego 2021 w godz. 13.30-14.30, biorąc pod uwagę kreatywność i oryginalność wypowiedzi. Z posiedzenia Komisji zostanie spisany protokół. Do oceny zostaną dopuszczone wyłącznie odpowiedzi uczestników, którzy spełnili warunki określone w § 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas konferencji „Realizac(JA) kariery i e-biznesu”. Dodatkowo zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną lub telefonicznie w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres emailu lub numer telefonu wskazany przez nich w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu.
 2. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć na przesłaną e-mailem wiadomość w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia o przyznaniu nagrody, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. W takiej sytuacji Komisja konkursowa dokona wyboru kolejnej osoby kwalifikującej się do otrzymania nagrody.
 3. Organizator przyznaje Laureatom dodatkową nagrodę w formie pieniężnej w wysokości odpowiadającej podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości nagród rzeczowych. Kwota ta nie podlega wypłacie na rzecz Laureata, lecz przeznaczona jest do zapłaty należnego podatku dochodowego od wartości nagród, obciążającego wygrywające osoby („ubruttowienie nagrody”) zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2012.361 t.j.).
 4. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego, co oznacza, iż nagroda pieniężna zostanie wydane na rzecz laureata po wcześniejszym przekazaniu Organizatorowi wszystkich potrzebnych danych, wymaganych do uregulowania kwestii, zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator konkursu, jako płatnik, przekaże zryczałtowany podatek do właściwego urzędu skarbowego w imieniu Zwycięzcy.

 

paragraf 5

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1.Warunkiem udziału w Konkursie jest:

a) podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego w formularzu zgłoszeniowym do konkursu

b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Konkursu pt. „Projekt Mummypreneurs” zawartych w formularzu w  zakresie prowadzenia, organizacji i realizacji konkursu, przekazania ewentualnej nagrody, dokumentacji  uczestnictwa

c) wyrażenie zgody na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska w związku z udziałem i wygraną w Konkursie pt. „Projekt Mommypreneurs” w ogłoszeniach wyników konkursu.

d) wyrażenie zgody na cytowanie odpowiedzi na pytanie konkursowe

2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody oraz rozliczenia podatku. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

3. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki.

paragraf 6

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem, poczty elektronicznej na adres biuro@meritum-c.com.pl, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu.
 2. O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 1. Regulaminu decyduje data nadania reklamacji.
 3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane, co nie pozbawia Uczestnika prawa do poddania sprawy pod rozstrzygniecie Sądu lub w drodze propozycji polubownego załatwienia sprawy, np. w drodze mediacji.
 4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
 5. Skutecznie złożone reklamacje, czyli spełniające założenia punktów 1. oraz 4., będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji pocztą elektroniczną najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

paragraf 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie www.meritumszkolenia.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.
 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.
 4. Pełna treść Regulaminu jest dostępna pod adresem www.meritumszkolenia.pl
Lista laureatów

Dostępna wkrótce